Over Tribute

 Tribute betekent onder andere eerbetoon en huldeblijk. Tribute draagt bij aan een samenleving waarin respect is voor eenieders individualiteit en eigenheid. Wij zijn als mens in dit leven met een doel en een taak. Vrijheid en vrede zijn de belangrijkste voorwaarden om toe te kunnen komen aan de uitvoering van de taken die we onszelf gesteld hebben. Dat er veel gaande is op deze planeet om je van jouw opdracht af te houden is een understatement.  Het goede nieuws is dat de nieuwe dageraad al bijna zichtbaar is en dat we ons als mensheid kunnen voorbereiden op die nakende tijd; het Aquarius tijdperk.

We are ‘spirtual beings having a human experience’, het wordt tijd dat we onze grandioze afkomst her – inneren en dit gaan leven. Tribute wil handvatten geven, hoop, uitzichten en ideeën hoe we dit bereiken.

Onder Tribute zie je drie woorden; Fraternity, Liberty en Spirituality. Hierin herken je de slogan van de Franse revolutie (1789 – 1790): Liberté, égalité, fraternité. Bijna gelijk aan wat we gebruiken voor Tribute met het verschil dat gelijkheid is vervangen door spiritualiteit. Wij zijn niet gelijk aan elkaar; ieder heeft zijn of haar eigen levensweg te bewandelen. Een levensreis die ons de ervaringen geeft die alleen die bepaalde weg kan geven. In het ene leven zijn we boer, bakker of poetsvrouw en in een volgend leven koning, operazanger of scheepsmagnaat. Op zielsniveau zijn we elkaars gelijken maar niet in dit en andere aardse levens.

De Franse revolutie is dramatisch afgelopen omdat de mensen (het volk) geloofden dat ze plots gelijk waren aan de ander (de adel) en dan vanzelfsprekend gelijk aan hen die de macht, maar vooral de bezittingen, hadden.

Wat we gemeenschappelijk bezitten is onze Goddelijke komaf en onze individualiteit; op dat ziels niveau zijn we elkaars gelijken en kunnen we spreken van égalité.  Hier op aarde, en in dit leven, is er van gelijkheid geen sprake en moeten we roeien met de riemen die we hebben. Gelukkig leidt dat roeien ergens toe en dit is het Doel van het Leven!

Vind uit wat dit Doel is want daar gaat het Leven om!

Wat ons bindt op aarde is; Vrijheid, Broederschap en Spiritualiteit. Dit zijn de basis voorwaarden die we nodig hebben om ons te kunnen ontwikkelen en vooruit te komen; dit is precies de strijd die nu op zijn hoogtepunt gestreden wordt. Je wordt op alle mogelijke manieren ervan afgehouden om te ontdekken dat je van Goddelijke Oorsprong en komaf bent. Te ont- dekken dat de andere mens jouw zuster of broeder is en als je deze persoon schaadt je feitelijk jezelf schade toebrengt. We zijn absoluut elkaars gelijken!

Op de achtergrond van Tribute zie je een afbeelding van de Amerikaanse Constitutie (grondwet) die getekend is in 1787. Het is een document dat ontworpen is door de ‘founding fathers’ van de VS met als doel de mens te beschermen en de vrijheid te garanderen. Het document begint met:

We the people of the United States, in order to form a more perfect Union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defense, promote the general welfare, and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America .  

Vertaling: “Wij, de mensen van de Verenigde Staten, om een meer volmaakte Unie te vormen, vestigen gerechtigheid, verzekeren binnenlandse rust, zorgen voor de gemeenschappelijke verdediging, bevorderen het algemene welzijn en verzekeren de zegeningen van vrijheid voor onszelf en ons nageslacht, doen verordeningen en stellen deze grondwet op voor de Verenigde Staten van Amerika”.

Het Plakkaat van Verlatinghe (ook wel Acte van Verlatinghe) is een Nederlands document dat overeenkomsten vertoont met de Amerikaanse Constitutie. De intentie was dezelfde, namelijk de burgers bescherming bieden tegen kwalijke bankiers en juristen. (link)

Het document is ondertekend op 26 juli 1581, waarin een aantal provinciën van de Habsburgse Nederlanden Filips II afzetten als hun heerser. Het kan worden gezien als de onafhankelijkheidsverklaring van de Nederlanden. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579.

Het besluit werd genomen in de vorm van een resolutie op 22 juli 1581 tijdens een gewone vergadering van de Staten-Generaal van de Nederlanden in ‘s-Gravenhage. De resolutie luidde: “Is huyden resolutie genomen op de verlaetinge vande Conink van Spaengnien, cassatie van zijnen zegel ende cachet, het gebruyck vande zegel vande Generaliteyt, waervan den audiencier es belast een ordonnantie by vorme van placcate te maecken”. (Wiki)